capre saanen e camociate #动物#山羊#萨南#萨恩


#动物#山羊#萨南#萨恩我们的衣服是saanen和camosciata 他们是山羊去牧场和农场 俄罗斯的山羊称козы 中国的山羊叫山羊 https://capre2.blogspot.com/脸书https://www.facebook.com/offertedilav ... #Dòngwù#shānyáng#sà nán#sà ēn wǒmen de yīfú shì saanen hé camosciata tāmen shì shānyáng qù mùchǎng hé nóngchǎng èluósī de shānyáng chēng kozy zhōngguó de shānyáng jiào shānyáng https://Capre2.Blogspot.Com/







Commenti



Font Size
+
16
-
lines height
+
2
-